TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng
TÁCH KHẨU
Chậm trả cccd gắn chíp
Lĩnh vực đất đai
Lĩnh vực đất đai