Kế hoạch Tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 3479/KH-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn xây dựng Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Việc xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 nhằm tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện;

b) Tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện.

2. Yêu cầu

a) Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

b) Việc xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 được triển khai thống nhất, thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định ở cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi xét tuyển

Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập (sau đây gọi chung là trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập) thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển

2.1. Đối tượng xét tuyển

Người dự xét tuyển phải là giáo viên đang làm hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở từ ngày 31/12/2015 trở về trước, trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm quyền tuyển dụng cho phép ký hợp đồng lao động.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện đăng ký dự xét tuyển

Người đăng ký dự xét tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển và có đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Giáo viên Mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

- Giáo viên Tiểu học: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên môn văn hóa, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

- Giáo viên Trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với cơ cấu bộ môn cần xét tuyển; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên, trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên. Những người dự xét tuyển vào giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 1 hoặc tương đương trở lên.

Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên dự xét tuyển vào giáo viên Trung học cơ sở có ngành hoặc chuyên ngành đào tạo đúng với yêu cầu vị trí cần xét tuyển nhưng không thuộc các trường sư phạm, khoa sư phạm thì phải có chứng chỉ sư phạm phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

3. Chỉ tiêu và cơ cấu xét tuyển

Xét tuyển giáo viên các môn học còn thiếu chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2019 cho các trường, sau khi đã thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế đã được phê duyệt.

4. Thẩm quyền xét tuyển

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức xét tuyển giáo viên tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc.

5. Nội dung và hình thức xét tuyển

Việc xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển giáo viên theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển; nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham gia dự vòng 2;

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự xét tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút;

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Quy trình tổ chức xét tuyển

6.1. Xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, cơ cấu xét tuyển

Các trường căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm 2019; số viên chức hiện có và số lượng giáo viên đang hợp đồng tại trường làm công tác giảng dạy, có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội từ ngày 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm quyền tuyển dụng cho phép ký hợp đồng để xác định nhu cầu tuyển dụng, đề nghị chỉ tiêu, cơ cấu xét tuyển giáo viên; lập danh sách các trường hợp giáo viên thuộc đối tượng được tham gia xét tuyển báo cáo về UBND huyện. Trường hợp giáo viên hợp đồng từ ngày 31/12/2015 trở về trước được điều động trong phạm vi cùng cấp học từ trường này sang trường khác (thời gian điều động từ ngày 01/10/2019) trong cùng địa bàn thì trường đang quản lý giáo viên hợp đồng tổng hợp danh sách trình UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ.

6.2. Thông báo xét tuyển

UBND huyện căn cứ vào chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên được phê duyệt xét tuyển và kế hoạch xét tuyển của đơn vị, tổ chức thông báo trên Báo Hải Dương một lần; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện (qua phòng Nội vụ) và các trường nơi có nhu cầu xét tuyển trong thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nội dung thông báo được thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ. Thời gian thông báo từ ngày 21/10/2019.

6.3. Phiếu đăng ký dự xét tuyển

a) Người đăng ký dự xét tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

b) Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển

Nộp Phiếu đăng ký dự xét tuyển tại Phòng Nội vụ huyện.

c) Thời gian nộp phiếu đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 19/11/2019.

6.4. Thành lập Hội đồng xét tuyển

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên cho từng đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Thành phần Hội đồng xét tuyển giáo viên có từ 05 hoặc 07 thành viên

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các trường có nhu cầu tuyển dụng;

- Một ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện;

- Các ủy viên khác là công chức các phòng chuyên môn có liên quan thuộc UBND huyện.

c) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển giáo viên thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

d) Thời gian thành lập Hội đồng xét tuyển vào ngày 19/11/2019.

6.5. Thành lập Ban Giám sát

a) Chủ tịch UBND huyện thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc.

b) Thời gian thành lập Ban Giám sát: Thực hiện xong trước ngày 21/10/2019.

6.6. Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra Phiếu đăng ký dự xét tuyển

Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh dự xét tuyển Vòng 2. Thời gian xong trước ngày 23/11/2019.

6.7. Thành lập Ban kiểm tra sát hạch

Thành lập Ban kiểm tra sát hạch, thời gian xong trước ngày 23/11/2019.

6.8. Chuẩn bị tổ chức xét tuyển tại Vòng 2

- Gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn tại Vòng 2, thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển tại Vòng 2. Thời gian xong trước ngày 25/11/2019;

- Tổ chức ôn tập (nếu có): Hội đồng xét tuyển có thể tổ chức ôn tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự phỏng vấn Vòng 2. Nếu tổ chức ôn tập thì thời gian tổ chức ôn tập xong trước ngày 28/11/2019;

- Hội đồng xét tuyển giáo viên niêm yết danh sách thí sinh. Thời gian vào ngày 29/11/2019.

6.9. Tổ chức phỏng vấn

- Thời gian tổ chức phỏng vấn bắt đầu từ ngày 06/12/2019 đến hết ngày 12/12/2019;

- Hội đồng xét tuyển thông báo kết quả phỏng vấn cho các thí sinh dự tuyển. Thời gian xong trước ngày 15/12/2019;

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện công nhận kết quả xét tuyển; Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả xét tuyển và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự xét tuyển; Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp; các trường thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng. Thời gian xong trước ngày 31/12/2019.

7. Ưu tiên trong xét tuyển

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển giáo viên thực hiện theo khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

8. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên

Thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

* Sau khi hoàn thành việc xét tuyển giáo viên, nếu các trường còn thiếu chỉ tiêu biên chế, UBND huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thi tuyển giáo viên theo đúng quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành vào năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Từ nguồn lệ phí do người đăng ký tham gia xét tuyển nộp theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và ngân sách nhà nước đảm bảo.

2. Chế độ chi

Thực hiện theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

- Chủ trì, tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đạo tạo của huyện năm 2019 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục tuyển dụng viên chức giáo viên; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chi tiết các nội dung cụ thể theo tiến độ Kế hoạch chung của tỉnh và nội dung Kế hoạch của UBND huyện.

3. Phòng Tài chính- Kế hoạch

- Căn cứ đề xuất của Hội đồng xét tuyển giáo viên, tham mưu Chủ tịch UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức xét tuyển giáo viên đảm bảo đúng quy định.

4. Các phòng chuyên môn của UBND huyện

Thực hiện bố trí nhân sự tham gia các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2019 của huyện.

5. Đài phát thanh huyện

Có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn năm 2019 trên loa phát thanh của huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn; công khai kế hoạch xét tuyển giáo viên trên cổng thông tin điện tử của huyện và mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về chủ trương xét tuyển giáo viên của huyện.

6. Công an huyện

Có kế hoạch bảo đảm an toàn kỳ xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

7. Các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức

- Xác định vị trí việc làm cần tuyển gắn với yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao của các cơ sở giáo dục công lập.

- Bố trí công việc đối với viên chức được tuyển dụng đúng vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đảm bảo đúng quy định.

- Niêm yết công khai chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên được phê duyệt xét tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên của huyện tại đơn vị.

- Phối hợp với Hội đồng xét tuyển giáo viên và các ban giúp việc của Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình tổ chức tuyển đụng đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kinh Môn năm 2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để chỉ đạo, giải quyết./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (07/07/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020 (26/06/2020)
- Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (10/06/2020)
- Danh sách ôn tập vòng II - Kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (03/06/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020 (26/05/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 26 (từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 27/6/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 25 (từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 24 (từ ngày 07 tháng 6 đến ngày 13/6/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 23 (từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 06 tháng 6 năm 2021
+ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư trên địa bàn phường An Sinh, thị xã Kinh Môn
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 107
Hôm nay 1,714
Tháng này: 136,997
Tất cả: 1,785,761
THƯ VIỆN ẢNH