Thị xã Kinh Môn tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải dương lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng
Đó là một trong những nội dung chính của Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng được Thị ủy Kinh Môn ban hành ngày 20/12/2019 .

 

         Theo đó, từ nay đến tổ chức xong Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng tập trung tuyên truyền xuyên suốt vào những nội dung sau:

Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ Đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của thị xã Kinh Môn trong nhiệm kỳ qua và trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của thị xã; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng, những định hướng lớn về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; những ưu điểm, hạn chế và bài học trong chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền về các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Kinh Môn nói riêng và người Việt Nam nói chung; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cụ thể, thiết thực, hoạt động tuyên truyền được chia làm ba đợt cao điểm:

+ Đợt 1: Tuyên truyền trước Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Thị ủy và trước ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã;

+ Đợt 2: Khi tổ chức Đại hội và sau Đại hội Đảng bộ thị xã;

+ Đợt 3: Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Thị ủy Kinh Môn yêu cầu công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XIII của Đảng.

Bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị./.

                                                                                                           PHÒNG VH&TT

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thị xã Kinh Môn lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 (01/04/2020)
- Phường Thái Thịnh tích cực phòng chống dịch Covid-19 (01/04/2020)
- Tổ chức cách ly trên địa bàn tỉnh Hải Dương (01/04/2020)
- Thị xã Kinh Môn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ  (01/04/2020)
- Thủ tướng giải thích rõ về cách ly toàn xã hội (01/04/2020)
- "1001 câu hỏi" về Covid-19 và câu trả lời ngắn gọn nhất(23/03/2020)
- Bắt buộc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay đối với công dân khi đến liên hệ công tác tại trụ sở Thị ủy - HĐND - UBND thị xã(19/03/2020)
- Chuyên gia chỉ ra 3 điều mà người dân cần làm ngay để chống dịch Covid-19(19/03/2020)
- Có ca Covid-19 đầu tiên, Hải Dương lên phương án phong tỏa 1 thôn(19/03/2020)
- Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ III - Nhiệm kỳ 2020-2025(17/03/2020)
++ THÔNG BÁO
+ V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
+ Về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
+ Về việc phòng ngừa sự lây lan Covid-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 14 (từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 05/4/2020)
+ Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Sông núi Kinh Môn
- Kinh Môn bay lên
- Kinh Môn quê tôi
- Kinh Môn yêu dấu
- Về Kinh Môn quê tôi
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 201
Hôm nay 755
Tháng này: 6,454
Tất cả: 544,335
THƯ VIỆN ẢNH