Danh sách ôn tập vòng II - Kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
DANH SÁCH LỚP HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÒNG II - KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020 - KHỐI TIỂU HỌC
(Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo - Ngày 04/6/2020: từ 16h00' đến 17h30')
                 
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu VTĐKDT ĐVĐKDT
1 B010190 Đỗ Hoàng Anh Nữ 25/10/1996 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
2 B010191 Nguyễn Thị Anh Nữ 12/4/1989 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
3 B010192 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 09/10/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiệp Sơn
4 B010193 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 04/5/1995 Hải Dương Văn hóa TH Tử Lạc
5 B010195 Vũ Ngọc Ánh Nữ 07/6/1989 Quảng Ninh Văn hóa TH Tân Dân
6 B010196 Phạm Thị Ánh Nữ 19/7/1996 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
7 B010197 Nguyễn Thị Dinh Nữ 24/8/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
8 B010198 Đinh Thị Dung Nữ 10/02/1988 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
9 B010199 Nguyễn Thị Dung Nữ 24/01/1992 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
10 B010200 Nguyễn Trần Linh Đan Nữ 19/9/1992 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
11 B010201 Phạm Thị Giang Nữ 17/3/1986 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
12 B010202 Bùi Thị Nữ 02/02/1989 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
13 B010205 Nguyễn Thị Hạ Nữ 07/9/1995 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
14 B010206 Nguyễn Thị Hậu Nữ 24/01/1993 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
15 B010207 Lưu Thị Hằng Nữ 12/3/1987 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
16 B010208 Lương Thị Thúy Hằng Nữ 24/8/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
17 B010209 Từ Thị Thu Hiền Nữ 28/11/1989 Hải Dương Văn hóa TH Bạch Đằng
18 B010210 Nguyễn Thu Hiền Nữ 18/3/1994 Hải Dương Văn hóa TH Thượng Quận
19 B010211 Nguyễn Thị Hoa Nữ 07/6/1989 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
20 B010212 Bùi Thị Huệ Nữ 05/9/1991 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
21 B010213 Đặng Thị Bích Huyền Nữ 09/9/1992 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
22 B010214 Phạm Thị Hồng Huyền Nữ 14/11/1992 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
23 B010215 Trương Thị Huyền Nữ 10/10/1990 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
24 B010216 Bùi Thị Huyện Nữ 29/3/1990 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
25 B010217 Hoàng Thị Hương Nữ 02/5/1987 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
26 B010218 Hoàng Thị Hương Nữ 10/10/1993 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
27 B010219 Nguyễn Thị Hương Nữ 05/8/1998 Hải Dương Văn hóa TH Thăng Long
28 B010220 Trần Thị Hương Nữ 18/11/1987 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
29 B010221 Đoàn Thị Hường Nữ 18/8/1993 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
30 B010222 Vũ Thị Hường Nữ 21/02/1993 Hải Dương Văn hóa TH Lạc Long
31 B010223 Nguyễn Văn Kiên Nam 08/6/1979 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
32 B010224 Phạm Thị Lan Nữ 27/4/1993 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
33 B010225 Hà Thị Bích Liên Nữ 19/8/1989 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
34 B010226 Lê Thị Hương Liên Nữ 12/11/1997 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
35 B010227 Nguyễn Thị Liên Nữ 02/5/1992 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
36 B010228 Nguyễn Thị Loan Nữ 08/9/1985 Quảng Ninh Văn hóa TH Hiến Thành
37 B010229 Phạm Thị Loan Nữ 01/10/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiệp Sơn
38 B010230 Nguyễn Thị Lụa Nữ 15/6/1987 Hải Dương Văn hóa TH Hiệp Sơn
39 B010231 Mạc Thị Nữ 22/02/1987 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
40 B010232 Phùng Thị Mai Nữ 13/10/1993 Hải Dương Văn hóa TH Lê Ninh
41 B010233 Trịnh Thị Mai Nữ 04/9/1991 Hải Dương Văn hóa TH Tử Lạc
42 B010234 Trương Thị Miên Nữ 03/10/1993 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
43 B010235 Hoàng Thị Ngân Nữ 02/12/1996 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
44 B010236 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 13/4/1994 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
45 B010238 Hoàng Thị Ngọc Nữ 08/10/1991 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
46 B010239 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Nữ 16/5/1987 Hải Dương Văn hóa TH An Phụ
47 B010240 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 14/4/1996 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
48 B010241 Nguyễn Thị Nhung Nữ 02/3/1985 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
49 B010242 Nguyễn Thị Nhung Nữ 11/3/1995 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
50 B010243 Bùi Thị Ninh Nữ 04/6/1997 Hà Nội Văn hóa TH Phú Thứ
51 B010244 Dương Thị Kim Oanh Nữ 16/11/1996 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
52 B010246 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 02/8/1991 Hải Dương Văn hóa TH An Phụ
53 B010247 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/11/1998 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
54 B010248 Phạm Thị Phương Nữ 11/0 2/1994 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
55 B010249 Lê Thị Phượng Nữ 10/02/1989 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
56 B010250 Nguyễn Văn Quyền Nam 06/9/1989 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
57 B010251 Nguyễn Thị Tâm Nữ 23/9/1993 Hải Dương Văn hóa TH An Sinh
58 B010252 Nguyễn Thị Tâm Nữ 16/6/1996 Hải Dương Văn hóa TH Lạc Long
59 B010253 Trần Thị Tâm Nữ 23/11/1995 Hải Dương Văn hóa TH Hoành Sơn
60 B010254 Phạm Thị Diệu Thanh Nữ 04/3/1994 Quảng Ninh Văn hóa TH Tân Dân
61 B010255 Bùi Thị Thoa Nữ 11/10/1990 Hải Dương Văn hóa TH An Sinh
62 B010256 Hoàng Thị Thu Nữ 25/5/1990 Hải Dương Văn hóa TH Tân Dân
63 B010257 Đào Thị Hồng Thu Nữ 20/5/1991 Quảng Ninh Văn hóa TH Hiến Thành
64 B010258 Nguyễn Thị Thu Nữ 07/7/1989 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
65 B010259 Hoàng Thị Thùy Nữ 21/10/1994 Hải Dương Văn hóa TH An Sinh
66 B010260 Đỗ Thị Tình Nữ 16/5/1994 Hải Dương Văn hóa TH An Phụ
67 B010261 Hoàng Thị Hà Trang Nữ 21/10/1997 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
68 B010262 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 02/7/1990 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
69 B010263 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 12/5/1990 Hải Dương Văn hóa TH Hoành Sơn
70 B010264 Nguyễn Thị Trang Nữ 16/5/1998 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
71 B010265 Phạm Thị Thu Trang Nữ 12/10/1994 Hải Dương Văn hóa TH Tân Dân
72 B010266 Hoàng Đình Từ Nam 11/01/1988 Gia Lai Văn hóa TH Hiến Thành
73 B010267 Nguyễn Thị Vân Nữ 25/8/1991 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
74 B010268 Mạc Thị Xuân Nữ 20/02/1993 Hải Dương Văn hóa TH Lạc Long
75 B040269 Nguyễn Thị Phương Nữ 05/6/1987 Hải Dương Mỹ thuật-TH TH Long Xuyên
76 B060270 Lê Văn Khang Nam 04/7/1984 Hải Dương GDTC-TH TH Quang Thành
77 B060271 Nguyễn Thị Len Nữ 08/5/1987 Hải Dương GDTC-TH TH Duy Tân
78 B060272 Đặng Đức Nam Nam 01/7/1992 Hải Dương GDTC-TH TH Thái Thịnh
79 B060273 Trần Nữ Thùy Nhung Nữ 14/9/1988 Hải Dương GDTC-TH TH An Phụ
80 B060274 Cao Văn Tâm Nam 14/7/1990 Hải Dương GDTC-TH TH Hiến Thành
81 B060275 Bùi Thị Thu Nữ 29/6/1987 Hải Dương GDTC-TH TH Phạm Thái
82 B060276 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 15/02/1990 Hải Dương GDTC-TH TH Hiến Thành
83 B060277 Nguyễn Thành Trung Nam 04/10/1992 Hải Dương GDTC-TH TH Thái Thịnh
 
DANH SÁCH LỚP HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÒNG II - KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020 - KHỐI THCS
(Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo - Ngày 04/6/2020: từ 14h00' đến 15h30')
                 
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu VTĐKDT ĐVĐKDT
1 C030279 Bùi Thị Thương Nữ 22/6/1988 Hải Dương Âm nhạc-THCS THCS Quang Thành
2 C050280 Đoàn Thị Thư Nữ 05/12/1984 Hải Dương Mỹ thuật-THCS THCS Hiệp Hòa
3 C070281 Hoàng Thị Hoa Nữ 16/3/1985 Hải Dương GDTC-THCS THCS Tân Dân
4 C070283 Nguyễn Trọng Thương Nam 22/12/1988 Hải Dương GDTC-THCS THCS Minh Tân
5 C110284 Vũ Thị Hạnh Nữ 06/7/1986 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
6 C110285 Nguyễn Thị Huế Nữ 23/02/1989 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
7 C110286 Trần Thị Huế Nữ 12/11/1985 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
8 C110287 Vũ Thị Huệ Nữ 03/01/1991 Thái Bình Văn-THCS THCS Bạch Đằng
9 C110289 Cao Thị Liên Nữ 19/02/1997 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
10 C110290 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ 02/5/1988 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
11 C110291 Phạm Thị Nhung Nữ 05/7/1997 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
12 C110293 Mai Thị Thanh Thủy Nữ 25/12/1993 Hải Dương Văn-THCS THCS Bạch Đằng
13 C110294 Nguyễn Thị Toán Nữ 20/5/1984 Hải Dương Văn-THCS THCS Bạch Đằng
14 C110295 Ngô Thu Trang Nữ 25/9/1995 Hải Dương Văn-THCS THCS Bạch Đằng
15 C110296 Nguyễn Thị Thu Trà Nữ 21/5/1997 Hà Nội Văn-THCS THCS Quang Thành
16 C120297 Phạm Thị Vân Anh Nữ 11/01/1994 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
17 C120298 Lê Thị Thanh Bình Nữ 21/12/1995 Hải Dương Toán-THCS THCS Minh Tân
18 C120300 Hoàng Thị Chiều Nữ 25/5/1985 Hải Dương Toán-THCS THCS Lạc Long
19 C120301 Đinh Hà Giang Nam 02/10/1981 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
20 C120302 Hoàng Thị Hải Nữ 19/9/1997 Quảng Ninh Toán-THCS THCS Long Xuyên
21 C120303 Lê Thị Hằng Nữ 04/08/1998 Hà Nội Toán-THCS THCS Long Xuyên
22 C120304 Phạm Thu Hằng Nữ 13/01/1994 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
23 C120306 Trần Minh Huệ Nữ 29/10/1985 Hải Dương Toán-THCS THCS Lạc Long
24 C120307 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 05/1/1993 Hải Dương Toán-THCS THCS Bạch Đằng
25 C120308 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 12/10/1997 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
26 C120309 Nguyễn Thị Hường Nữ 06/12/1989 Hải Dương Toán-THCS THCS Hiệp Hòa
27 C120312 Đinh Thị Thúy Nga Nữ 13/11/1993 Hải Dương Toán-THCS THCS Minh Tân
28 C120313 Đặng Thị Ngân Nữ 03/12/1995 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
29 C120316 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/9/1996 Hải Dương Toán-THCS THCS Hiệp Hòa
30 C120317 Nguyễn Thị Thoan Nữ 24/8/1992 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
31 C120318 Dương Thị Thu Nữ 26/7/1996 Quảng Ninh Toán-THCS THCS Minh Tân
32 C120319 Đặng Thị Thương Nữ 19/02/1994 Hải Dương Toán-THCS THCS Bạch Đằng
33 C120320 Phí Thị Trang Nữ 12/7/1995 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
34 C120321 Phạm Thị Thu Trang Nữ 08/8/1993 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
35 C120323 Đoàn Thị Thanh Tuyền Nữ 22/3/1986 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
36 C120324 Lương Văn Tuyến Nam 24/8/1997 Hà Nội Toán-THCS THCS Minh Tân
37 C120325 Phạm Thị Tuyết Nữ 18/6/1996 Hải Dương Toán-THCS THCS Bạch Đằng
38 C120326 Vũ Thị Tuyết Nữ 14/01/1983 Hải Dương Toán-THCS THCS Hiệp Hòa
39 C120327 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 25/4/1994 Quảng Ninh Toán-THCS THCS Minh Tân
40 C130328 Nguyễn Phương Hạnh Nữ 25/9/1997 Hải Dương Lý-THCS THCS Minh Tân
41 C130329 Hoàng Thị Huế Nữ 24/6/1994 Hải Dương Lý-THCS THCS Lạc Long
42 C130330 Phạm Thúy Nguyên Nữ 20/12/1995 Hải Dương Lý-THCS THCS Minh Tân
43 C130332 Nguyễn Đức Thinh Nam 10/3/1986 Hải Dương Lý-THCS THCS Lạc Long
44 C130333 Nguyễn Thị Trang Nữ 27/12/1996 Hải Dương Lý-THCS THCS Minh Tân
45 C130334 Nguyễn Thị Yên Nữ 16/9/1989 Quảng Ninh Lý-THCS THCS Minh Tân
46 C140335 Bùi Thị Hạnh Nữ 14/5/1997 Hải Dương Hóa-THCS THCS Hiệp Hòa
47 C140336 Hồ Thảo Huyền Nữ 01/10/1990 Hải Dương Hóa-THCS THCS Phạm Sư Mạnh
48 C140337 Hoàng Thị Lệ Nữ 09/4/1996 Hải Dương Hóa-THCS THCS Hiệp Hòa
49 C140338 Nguyễn Thị Nhung Nữ 27/9/1993 Hải Dương Hóa-THCS THCS Quang Thành
50 C140340 Bùi Thị Xoa Nữ 14/5/1986 Hải Dương Hóa-THCS THCS Hiệp Hòa
51 C150341 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 24/01/1994 Hải Dương Sinh-THCS THCS Thất Hùng
52 C150342 Phùng Thị Sang Nữ 25/5/1992 Hải Dương Sinh-THCS THCS Thất Hùng
53 C150343 Bùi Thị Xuân Nữ 27/11/1987 Hải Dương Sinh-THCS THCS Bạch Đằng
54 C160344 Phạm Thị Nữ 24/11/1978 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Minh Tân
55 C160345 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 27/9/1988 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
56 C160346 Vũ Thị Huệ Nữ 03/5/1994 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
57 C160347 Trần Thị Hương Nữ 14/6/1980 Quảng Ninh T.Anh-THCS THCS Minh Tân
58 C160348 Đoàn Thị Hường Nữ 24/7/1993 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
59 C160349 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 22/01/1991 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
60 C160350 Lưu Thị Quỳnh Mai Nữ 18/02/1991 Quảng Ninh T.Anh-THCS THCS Minh Tân
61 C160351 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 02/11/1996 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
62 C160352 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 17/5/1995 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Minh Tân
63 C180353 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/2/1994 Hải Dương Địa-THCS THCS Tân Dân
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (07/07/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020 (26/06/2020)
- Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (10/06/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(26/05/2020)
- Khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(23/05/2020)
- Thông báo về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(08/05/2020)
- Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(21/01/2020)
- Kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(21/01/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 43 (từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25/10/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 42 (từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 41 (từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11/10/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tuần 40 (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 04/10/2020)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 39 (từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27/9/2020)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Sông núi Kinh Môn
- Kinh Môn bay lên
- Kinh Môn quê tôi
- Kinh Môn yêu dấu
- Về Kinh Môn quê tôi
- Tuyên truyền Khẩu trang điện tử Bluezone
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 608
Hôm nay 3,007
Tháng này: 60,197
Tất cả: 1,016,518
THƯ VIỆN ẢNH