Danh sách ôn tập vòng II - Kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020
DANH SÁCH LỚP HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÒNG II - KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020 - KHỐI TIỂU HỌC
(Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo - Ngày 04/6/2020: từ 16h00' đến 17h30')
                 
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu VTĐKDT ĐVĐKDT
1 B010190 Đỗ Hoàng Anh Nữ 25/10/1996 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
2 B010191 Nguyễn Thị Anh Nữ 12/4/1989 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
3 B010192 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 09/10/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiệp Sơn
4 B010193 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 04/5/1995 Hải Dương Văn hóa TH Tử Lạc
5 B010195 Vũ Ngọc Ánh Nữ 07/6/1989 Quảng Ninh Văn hóa TH Tân Dân
6 B010196 Phạm Thị Ánh Nữ 19/7/1996 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
7 B010197 Nguyễn Thị Dinh Nữ 24/8/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
8 B010198 Đinh Thị Dung Nữ 10/02/1988 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
9 B010199 Nguyễn Thị Dung Nữ 24/01/1992 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
10 B010200 Nguyễn Trần Linh Đan Nữ 19/9/1992 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
11 B010201 Phạm Thị Giang Nữ 17/3/1986 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
12 B010202 Bùi Thị Nữ 02/02/1989 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
13 B010205 Nguyễn Thị Hạ Nữ 07/9/1995 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
14 B010206 Nguyễn Thị Hậu Nữ 24/01/1993 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
15 B010207 Lưu Thị Hằng Nữ 12/3/1987 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
16 B010208 Lương Thị Thúy Hằng Nữ 24/8/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
17 B010209 Từ Thị Thu Hiền Nữ 28/11/1989 Hải Dương Văn hóa TH Bạch Đằng
18 B010210 Nguyễn Thu Hiền Nữ 18/3/1994 Hải Dương Văn hóa TH Thượng Quận
19 B010211 Nguyễn Thị Hoa Nữ 07/6/1989 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
20 B010212 Bùi Thị Huệ Nữ 05/9/1991 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
21 B010213 Đặng Thị Bích Huyền Nữ 09/9/1992 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
22 B010214 Phạm Thị Hồng Huyền Nữ 14/11/1992 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
23 B010215 Trương Thị Huyền Nữ 10/10/1990 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
24 B010216 Bùi Thị Huyện Nữ 29/3/1990 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
25 B010217 Hoàng Thị Hương Nữ 02/5/1987 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
26 B010218 Hoàng Thị Hương Nữ 10/10/1993 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
27 B010219 Nguyễn Thị Hương Nữ 05/8/1998 Hải Dương Văn hóa TH Thăng Long
28 B010220 Trần Thị Hương Nữ 18/11/1987 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
29 B010221 Đoàn Thị Hường Nữ 18/8/1993 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
30 B010222 Vũ Thị Hường Nữ 21/02/1993 Hải Dương Văn hóa TH Lạc Long
31 B010223 Nguyễn Văn Kiên Nam 08/6/1979 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
32 B010224 Phạm Thị Lan Nữ 27/4/1993 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
33 B010225 Hà Thị Bích Liên Nữ 19/8/1989 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
34 B010226 Lê Thị Hương Liên Nữ 12/11/1997 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
35 B010227 Nguyễn Thị Liên Nữ 02/5/1992 Hải Dương Văn hóa TH Long Xuyên
36 B010228 Nguyễn Thị Loan Nữ 08/9/1985 Quảng Ninh Văn hóa TH Hiến Thành
37 B010229 Phạm Thị Loan Nữ 01/10/1996 Hải Dương Văn hóa TH Hiệp Sơn
38 B010230 Nguyễn Thị Lụa Nữ 15/6/1987 Hải Dương Văn hóa TH Hiệp Sơn
39 B010231 Mạc Thị Nữ 22/02/1987 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
40 B010232 Phùng Thị Mai Nữ 13/10/1993 Hải Dương Văn hóa TH Lê Ninh
41 B010233 Trịnh Thị Mai Nữ 04/9/1991 Hải Dương Văn hóa TH Tử Lạc
42 B010234 Trương Thị Miên Nữ 03/10/1993 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
43 B010235 Hoàng Thị Ngân Nữ 02/12/1996 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
44 B010236 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 13/4/1994 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
45 B010238 Hoàng Thị Ngọc Nữ 08/10/1991 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
46 B010239 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Nữ 16/5/1987 Hải Dương Văn hóa TH An Phụ
47 B010240 Đỗ Thị Hồng Nhung Nữ 14/4/1996 Hải Dương Văn hóa TH Thái Thịnh
48 B010241 Nguyễn Thị Nhung Nữ 02/3/1985 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
49 B010242 Nguyễn Thị Nhung Nữ 11/3/1995 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
50 B010243 Bùi Thị Ninh Nữ 04/6/1997 Hà Nội Văn hóa TH Phú Thứ
51 B010244 Dương Thị Kim Oanh Nữ 16/11/1996 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
52 B010246 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 02/8/1991 Hải Dương Văn hóa TH An Phụ
53 B010247 Nguyễn Thị Phương Nữ 10/11/1998 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
54 B010248 Phạm Thị Phương Nữ 11/0 2/1994 Hải Dương Văn hóa TH Minh Hòa
55 B010249 Lê Thị Phượng Nữ 10/02/1989 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
56 B010250 Nguyễn Văn Quyền Nam 06/9/1989 Hải Dương Văn hóa TH Thất Hùng
57 B010251 Nguyễn Thị Tâm Nữ 23/9/1993 Hải Dương Văn hóa TH An Sinh
58 B010252 Nguyễn Thị Tâm Nữ 16/6/1996 Hải Dương Văn hóa TH Lạc Long
59 B010253 Trần Thị Tâm Nữ 23/11/1995 Hải Dương Văn hóa TH Hoành Sơn
60 B010254 Phạm Thị Diệu Thanh Nữ 04/3/1994 Quảng Ninh Văn hóa TH Tân Dân
61 B010255 Bùi Thị Thoa Nữ 11/10/1990 Hải Dương Văn hóa TH An Sinh
62 B010256 Hoàng Thị Thu Nữ 25/5/1990 Hải Dương Văn hóa TH Tân Dân
63 B010257 Đào Thị Hồng Thu Nữ 20/5/1991 Quảng Ninh Văn hóa TH Hiến Thành
64 B010258 Nguyễn Thị Thu Nữ 07/7/1989 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
65 B010259 Hoàng Thị Thùy Nữ 21/10/1994 Hải Dương Văn hóa TH An Sinh
66 B010260 Đỗ Thị Tình Nữ 16/5/1994 Hải Dương Văn hóa TH An Phụ
67 B010261 Hoàng Thị Hà Trang Nữ 21/10/1997 Hải Dương Văn hóa TH Phạm Thái
68 B010262 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 02/7/1990 Hải Dương Văn hóa TH Hiến Thành
69 B010263 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 12/5/1990 Hải Dương Văn hóa TH Hoành Sơn
70 B010264 Nguyễn Thị Trang Nữ 16/5/1998 Hải Dương Văn hóa TH Duy Tân
71 B010265 Phạm Thị Thu Trang Nữ 12/10/1994 Hải Dương Văn hóa TH Tân Dân
72 B010266 Hoàng Đình Từ Nam 11/01/1988 Gia Lai Văn hóa TH Hiến Thành
73 B010267 Nguyễn Thị Vân Nữ 25/8/1991 Hải Dương Văn hóa TH Phú Thứ
74 B010268 Mạc Thị Xuân Nữ 20/02/1993 Hải Dương Văn hóa TH Lạc Long
75 B040269 Nguyễn Thị Phương Nữ 05/6/1987 Hải Dương Mỹ thuật-TH TH Long Xuyên
76 B060270 Lê Văn Khang Nam 04/7/1984 Hải Dương GDTC-TH TH Quang Thành
77 B060271 Nguyễn Thị Len Nữ 08/5/1987 Hải Dương GDTC-TH TH Duy Tân
78 B060272 Đặng Đức Nam Nam 01/7/1992 Hải Dương GDTC-TH TH Thái Thịnh
79 B060273 Trần Nữ Thùy Nhung Nữ 14/9/1988 Hải Dương GDTC-TH TH An Phụ
80 B060274 Cao Văn Tâm Nam 14/7/1990 Hải Dương GDTC-TH TH Hiến Thành
81 B060275 Bùi Thị Thu Nữ 29/6/1987 Hải Dương GDTC-TH TH Phạm Thái
82 B060276 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 15/02/1990 Hải Dương GDTC-TH TH Hiến Thành
83 B060277 Nguyễn Thành Trung Nam 04/10/1992 Hải Dương GDTC-TH TH Thái Thịnh
 
DANH SÁCH LỚP HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÒNG II - KỲ THI TUYỂN GIÁO VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2020 - KHỐI THCS
(Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo - Ngày 04/6/2020: từ 14h00' đến 15h30')
                 
TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu VTĐKDT ĐVĐKDT
1 C030279 Bùi Thị Thương Nữ 22/6/1988 Hải Dương Âm nhạc-THCS THCS Quang Thành
2 C050280 Đoàn Thị Thư Nữ 05/12/1984 Hải Dương Mỹ thuật-THCS THCS Hiệp Hòa
3 C070281 Hoàng Thị Hoa Nữ 16/3/1985 Hải Dương GDTC-THCS THCS Tân Dân
4 C070283 Nguyễn Trọng Thương Nam 22/12/1988 Hải Dương GDTC-THCS THCS Minh Tân
5 C110284 Vũ Thị Hạnh Nữ 06/7/1986 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
6 C110285 Nguyễn Thị Huế Nữ 23/02/1989 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
7 C110286 Trần Thị Huế Nữ 12/11/1985 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
8 C110287 Vũ Thị Huệ Nữ 03/01/1991 Thái Bình Văn-THCS THCS Bạch Đằng
9 C110289 Cao Thị Liên Nữ 19/02/1997 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
10 C110290 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ 02/5/1988 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
11 C110291 Phạm Thị Nhung Nữ 05/7/1997 Hải Dương Văn-THCS THCS Quang Thành
12 C110293 Mai Thị Thanh Thủy Nữ 25/12/1993 Hải Dương Văn-THCS THCS Bạch Đằng
13 C110294 Nguyễn Thị Toán Nữ 20/5/1984 Hải Dương Văn-THCS THCS Bạch Đằng
14 C110295 Ngô Thu Trang Nữ 25/9/1995 Hải Dương Văn-THCS THCS Bạch Đằng
15 C110296 Nguyễn Thị Thu Trà Nữ 21/5/1997 Hà Nội Văn-THCS THCS Quang Thành
16 C120297 Phạm Thị Vân Anh Nữ 11/01/1994 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
17 C120298 Lê Thị Thanh Bình Nữ 21/12/1995 Hải Dương Toán-THCS THCS Minh Tân
18 C120300 Hoàng Thị Chiều Nữ 25/5/1985 Hải Dương Toán-THCS THCS Lạc Long
19 C120301 Đinh Hà Giang Nam 02/10/1981 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
20 C120302 Hoàng Thị Hải Nữ 19/9/1997 Quảng Ninh Toán-THCS THCS Long Xuyên
21 C120303 Lê Thị Hằng Nữ 04/08/1998 Hà Nội Toán-THCS THCS Long Xuyên
22 C120304 Phạm Thu Hằng Nữ 13/01/1994 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
23 C120306 Trần Minh Huệ Nữ 29/10/1985 Hải Dương Toán-THCS THCS Lạc Long
24 C120307 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 05/1/1993 Hải Dương Toán-THCS THCS Bạch Đằng
25 C120308 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 12/10/1997 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
26 C120309 Nguyễn Thị Hường Nữ 06/12/1989 Hải Dương Toán-THCS THCS Hiệp Hòa
27 C120312 Đinh Thị Thúy Nga Nữ 13/11/1993 Hải Dương Toán-THCS THCS Minh Tân
28 C120313 Đặng Thị Ngân Nữ 03/12/1995 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
29 C120316 Nguyễn Thị Thảo Nữ 11/9/1996 Hải Dương Toán-THCS THCS Hiệp Hòa
30 C120317 Nguyễn Thị Thoan Nữ 24/8/1992 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
31 C120318 Dương Thị Thu Nữ 26/7/1996 Quảng Ninh Toán-THCS THCS Minh Tân
32 C120319 Đặng Thị Thương Nữ 19/02/1994 Hải Dương Toán-THCS THCS Bạch Đằng
33 C120320 Phí Thị Trang Nữ 12/7/1995 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
34 C120321 Phạm Thị Thu Trang Nữ 08/8/1993 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
35 C120323 Đoàn Thị Thanh Tuyền Nữ 22/3/1986 Hải Dương Toán-THCS THCS Long Xuyên
36 C120324 Lương Văn Tuyến Nam 24/8/1997 Hà Nội Toán-THCS THCS Minh Tân
37 C120325 Phạm Thị Tuyết Nữ 18/6/1996 Hải Dương Toán-THCS THCS Bạch Đằng
38 C120326 Vũ Thị Tuyết Nữ 14/01/1983 Hải Dương Toán-THCS THCS Hiệp Hòa
39 C120327 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 25/4/1994 Quảng Ninh Toán-THCS THCS Minh Tân
40 C130328 Nguyễn Phương Hạnh Nữ 25/9/1997 Hải Dương Lý-THCS THCS Minh Tân
41 C130329 Hoàng Thị Huế Nữ 24/6/1994 Hải Dương Lý-THCS THCS Lạc Long
42 C130330 Phạm Thúy Nguyên Nữ 20/12/1995 Hải Dương Lý-THCS THCS Minh Tân
43 C130332 Nguyễn Đức Thinh Nam 10/3/1986 Hải Dương Lý-THCS THCS Lạc Long
44 C130333 Nguyễn Thị Trang Nữ 27/12/1996 Hải Dương Lý-THCS THCS Minh Tân
45 C130334 Nguyễn Thị Yên Nữ 16/9/1989 Quảng Ninh Lý-THCS THCS Minh Tân
46 C140335 Bùi Thị Hạnh Nữ 14/5/1997 Hải Dương Hóa-THCS THCS Hiệp Hòa
47 C140336 Hồ Thảo Huyền Nữ 01/10/1990 Hải Dương Hóa-THCS THCS Phạm Sư Mạnh
48 C140337 Hoàng Thị Lệ Nữ 09/4/1996 Hải Dương Hóa-THCS THCS Hiệp Hòa
49 C140338 Nguyễn Thị Nhung Nữ 27/9/1993 Hải Dương Hóa-THCS THCS Quang Thành
50 C140340 Bùi Thị Xoa Nữ 14/5/1986 Hải Dương Hóa-THCS THCS Hiệp Hòa
51 C150341 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 24/01/1994 Hải Dương Sinh-THCS THCS Thất Hùng
52 C150342 Phùng Thị Sang Nữ 25/5/1992 Hải Dương Sinh-THCS THCS Thất Hùng
53 C150343 Bùi Thị Xuân Nữ 27/11/1987 Hải Dương Sinh-THCS THCS Bạch Đằng
54 C160344 Phạm Thị Nữ 24/11/1978 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Minh Tân
55 C160345 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 27/9/1988 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
56 C160346 Vũ Thị Huệ Nữ 03/5/1994 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
57 C160347 Trần Thị Hương Nữ 14/6/1980 Quảng Ninh T.Anh-THCS THCS Minh Tân
58 C160348 Đoàn Thị Hường Nữ 24/7/1993 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
59 C160349 Nguyễn Thị Thanh Lan Nữ 22/01/1991 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
60 C160350 Lưu Thị Quỳnh Mai Nữ 18/02/1991 Quảng Ninh T.Anh-THCS THCS Minh Tân
61 C160351 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 02/11/1996 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Bạch Đằng
62 C160352 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 17/5/1995 Hải Dương T.Anh-THCS THCS Minh Tân
63 C180353 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/2/1994 Hải Dương Địa-THCS THCS Tân Dân
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (07/07/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020 (26/06/2020)
- Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 (10/06/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(26/05/2020)
- Khai mạc kỳ thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(23/05/2020)
- Thông báo về việc tiếp tục tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(08/05/2020)
- Thông báo về việc thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(21/01/2020)
- Kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(21/01/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 16 (từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18/4/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 15 (từ ngày 05 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Tuần 14 (từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 04/4/2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 13 (từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 12 (từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 21/3/2021)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 149
Hôm nay 744
Tháng này: 130,469
Tất cả: 1,455,516
THƯ VIỆN ẢNH