Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành văn bản số 478/UBND-TP ngày 23/7/2020 về hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 
 
 
 

                                    DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Công văn số 478 /UBND -TP ngày 23 / 7 /2020 của UBND thị xã Kinh Môn)

STT

VĂN BẢN

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

1

Luật Bảo vệ Môi trường

2014

 

2

Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật

2013

 

3

Pháp lệnh Giống vật nuôi

2004

 

4

Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

2007

 

5

Luật Thủy lợi 2017

2018

 

6

Luật Thủy sản

2018

 

7

Luật Trồng trọt 2018

2020

 

8

Luật Giao thông đường bộ

2018

 

9

Luật Quy hoạch đô thị

2009

 

10

Luật Xây dựng

2014

 

11

Luật Kinh doanh bất động sản

2014

 

12

Luật Nhà ở

2014

 

13

Luật Kiến trúc

2019

 

14

Luật Di sản văn hóa

2001

 

15

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa

2010

 

16

Luật dầu khí sửa đổi bổ sung

2008

 

17

Luật Khoáng sản

2010

 

18

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật BVMT

01/4/2015

 

19

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và BVMT

01/4/2015

 

20

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quản lý chất thải và phế liệu đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP

15/8/2015

 

21

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 27/4/2015 sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT

01/7/2019

 

22

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường

01/8/2017

 

23

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý phát triển cụm công nghiệp

15/7/2017

 

24

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn

15/6/2007

 

25

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ công thương

22/3/2020

 

26

Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 quy định một số điều của Luật dầu khí

01/12/2015

 

27

Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

04/5/2011

 

28

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

15/01/2017

 

29

Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 ban hành quy chế khai thác dầu khí

01/02/2011

 

30

Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20/01/2015 về quản lý an toàn hoạt động dầu khí

15/3/2015

 

31

Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

21/12/2017

 

32

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 về kinh doanh phế liệu nhập khẩu

05/02/2015

 

33

Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

17/5/2015

 

35

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

07/4/2010

 

36

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

06/5/2015

 

37

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP

05/8/2015

 

38

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015về quản lý chất lượng và bảo trì công trình

15/7/2015

 

39

Nghị định số 117/2017/NĐ-CP 11/7/2007 về sản xuất và cung cấp và tiêu thụ nước sạch (sửa đổi bổ sung tại Nghị đinh 124/2011/NĐ-CP)

10/9/2007

 

40

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian đô thị

5/6/2010

 

41

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP số 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 95/2019/NĐ-CP)

5/5/2016

 

42

Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016về xây dựng, quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

5/5/2016

 

43

Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-MTTQ-BTNMT 28/10/2004 về phối hợp thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

08/12/2004

 

III

Thông Tư

1

Thông tư liên tịch số 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT 29/8/2008 của Bộ Tài Chính và Bộ Tài nguyên &Môi trường hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường và kinh phí hợp đồng lao động theo Nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007

08/10/2008

 

2

Thông tư số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/2/2009 của Bộ Công an – Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn quan hệ hợp tác công tác tội phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

23/3/2009

 

3

Thông tư số 31/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04/11/2009 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên môi trường hướng dấn phối hợp thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương

26/12/2009

 

4

Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18/8/2011 của Bộ công an, Bộ Khoa học công nghệ về việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định trang bị sử dung phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa phát hiện xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lực lượng vũ trang nhân dâ

04/5/2011

 

5

Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 về hướng dẫn triển khai một số hoạt động về bảo vệ môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

20/02/2015

 

6

Thông tư số 26/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản

05/01/2017

 

7

Thông tư số 08/2008/TT-BTC ngày 25/5/2008 sửa đổi bổ sung thông tư số 108/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

12/7/2008

 

8

Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn

14/01/2009

 

9

Thông tư số 14/2009/TT –BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nược thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ

08/3/2009

 

10

Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/01/2010

 

11

Thông Thông tư 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chuẩn quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

12

Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường

18/11/2010

 

13

Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT ngày 12/10/2020 của Bộ tài nguyên môi trường quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam

12/10/2020

 

14

Thông tư số 24/2010/TT-BXD ngày 24/2/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc tổ chứ triển khai đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

24/02/2010

 

15

Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/02/2011

 

16

Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/02/2011

 

17

Thông tư số 17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

01/8/2011

 

18

Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

18/8/2011

 

19

Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quy trình kỹ thuật và định mức kính tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường

25/01/2012

 

20

Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/02/2012

 

21

Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/02/2012

 

22

Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2012

 

23

Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 24/7/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

20/8/2012

 

24

Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ngày 12/10/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

12/12/2012

 

25

Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT ngày 07/12/2012 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép dioxin trong một số loại đất

25/12/2012

 

26

Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

01/3/2013

 

27

Thông tư số 53/2012/TT-BTNMT ngày 25/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

01/3/2013

 

28

Thông tư số 22/2013/TT-BCT ngày 14/10/2013 của Bộ Công thương quy định khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương

25/12/2013

 

29

Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/01/2014

 

30

Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

15/01/2014

 

31

Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT ngày 25/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

10/2/2014

 

32

Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

05/3/2014

 

33

Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh, khí dầu mỏ hóa lỏng

15/9/2014

 

34

Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thông

29/10/2014

 

35

Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao- điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

01/02/2015

 

36

Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020

20/02/2015

 

37

Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/6/2015

 

38

Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/6/2015

 

39

Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/6/2015

 

40

Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

9/6/2015

 

41

Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động

20/7/2015

 

42

Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi tường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

01/9/2015

 

43

Thông tư số 36/2015/TT-BTMMT ngày 30/6/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải nguy hại

01/9/2015

 

44

Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

10/9/2015

 

45

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

01/12/2015

 

46

Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương

10/12/2015

 

47

Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

01/01/2016

 

48

Thông tư số 70/2015/TT –BGTVT ngày 01/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm đị an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

01/01/2016

 

49

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về giải thường môi trường Việt Nam

01/02/2016

 

50

Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2016

 

51

Thông tư số 65/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2016

 

52

Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường chất lượng nước dưới lòng đất

01/3/2016

 

53

Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường chất lượng nước biển

01/3/2016

 

54

Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường quy chuẩn kỹ thuật về nước thải rắn

01/5/2015

 

55

Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường quy chuẩn kỹ thuật về nước thải chăn nuôi

15/6/2016

 

56

Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

05/8/2016

 

57

Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

10/8/2016

 

58

Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNN ngày 24/6/2016 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

15/8/2016

 

59

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường

10/10/2016

 

60

Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh

01/12/2016

 

61

Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương quy định nôi dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán công trình mỏ khoáng sản

25/01/2017

 

62

Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

22/02/2017

 

63

Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT

15/8/2017

 

64

Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 03/3/2017 của Bộ Tài nguyên môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

01/4/2017

 

65

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

16/10/2017

 

66

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường

15/11/2017

 

67

Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nước thải chế biến tinh bột

01/12/2017

 

68

Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

20/11/2017

 

69

Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất tải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng

01/01/2018

 

70

Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy didnnhj về an toàn phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển

15/01/2018

 

71

Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng

01/02/2018

 

72

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu đựng của nguồn nước sông, hồ

01/3/2018

 

73

Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật về môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

01/3/2018

 

74

Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng trong bảo vệ môi trường trong thi công công trình xây dựng và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng

01/3/2018

 

75

Thông tư 23/2018/TT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công thương quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương

12/10/2018

 

76

Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường: phé liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, phế liệu kim loại màu, phế liệu xỉ hạt lò cao

29/10/2018

 

77

Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

29/10/2018

 

78

Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

08/02/2019

 

79

Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 14/9/2018

08/3/2019

 

80

Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

02/4/2019

 

81

Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

25/8/2019

 

82

Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2019 về tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

20/12/2019

 

83

Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng

01/01/2020

 

84

Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón

01/01/2020

 

85

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn Nghị định 40/2019/NĐ-CP về sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

15/02/2020

 

86

Quyết định số 15/2016/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về việc ban hành danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

07/10/2006

 

87

Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về việc ban hành quy định điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

22/12/2007

 

88

Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

08/02/2009

 

89

Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế khai thác dầu khí

15/02/2011

 

90

Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

20/2/2015

 

91

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

05/02/2015

 

92

Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

16/3/2015

 

93

Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

15/7/2015

 

94

Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí

12/12/2018

 

III

VĂN BẢN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

1

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

5/10/2016

 

2

Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương

19/12/2016

 

3

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

08/01/2017

 

4

Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 Về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2019

24/12/2018

 

5

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thu gom rác trên địa bàn tỉnh

01/01/2020

 

6

Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hải Dương

29/11/2008

 

7

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 Quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

27/01/2012

 

8

Quyết định số 02/2015/QĐ- UBND ngày 11/02/2015 Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

21/02/2015

 

9

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hộ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

09/11/2015

 

10

Quyết định số 1503/QĐ- UBND ngày 10/6/2016 Về việc quy định mức thu, lộ trình thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

10/6/2016

 

11

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/8/2016

 

12

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 Quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

12/6/2016

 

13

Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND Ngày 01/11/2016Về việc quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/11/2016

 

14

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND Ngày 01/11/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

15/11/2016

 

15

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/8/2017

 

16

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/01/2018

 

17

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 Ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối vói hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/4/2018

 

18

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở Diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

12/10/2018

 

19

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

01/01/2019

 

20

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương thuộc đối tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết, tập trung đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/8/2019

 

21

Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/01/2020

 

22

Quyết định số 50/2019/QĐ- UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương quy định quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/12/2019

 

23

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

06/4/2020

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Một số luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (11/02/2022)
- Tìm hiểu pháp luật: Đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú  (30/07/2021)
- Quyền, nghĩa vụ của công dân về cư trú; nơi cư trú  (30/07/2021)
- Phổ biến, tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (tháng 10/2019) (30/07/2021)
- Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5.2021 (06/05/2021)
- Tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Chuyên đề tháng 4)(18/09/2020)
- Tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Chuyên đề tháng 2)(18/09/2020)
- Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến(17/08/2020)
- Quy định pháp luật áp dụng với các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh(14/08/2020)
- Nghị định 87/2020/NĐ-CP đăng ký khai sinh, kết hôn trực tuyến từ ngày 15/9/2020(07/08/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 164
Hôm nay 480
Tháng này: 254,616
Tất cả: 4,196,179
THƯ VIỆN ẢNH