Đồng chí Phạm Xuân Thăng được giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tuyệt đối
Sáng nay 22.3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 4.Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị cũng sẽ thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách Đảng năm 2020.


Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định những vấn đề đưa ra và thảo luận tại hội nghị rất quan trọng, nhất là thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là những hạn chế và các giải pháp khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung thảo luận Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Xác định việc ban hành Nghị quyết là để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số theo chủ trương đổi mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý và đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần trách nhiệm và cầu thị của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh. Tại hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 33 lượt ý kiến tham gia góp ý. Hội nghị đã khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân; xác định rõ nguyên nhân của kết quả và hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đồng chí còn lại xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết chuyên đề “Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết chuyên đề “Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Mục tiêu của Nghị quyết là đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2025 đưa Hải Dương thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Một số mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là: 80% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp công nghệ số. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 8 nhóm giải pháp thực hiện gồm: Tăng cường tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số. Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của địa phương. Xây dựng chính quyền số, hình thành các đô thị thông minh. Phát triển kinh tế số. Phát triển xã hội số. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Ưu tiên kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn đầu tư của doanh nghiệp, cộng đồng để đầu tư phát triển chuyển đổi số.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị đồng ý giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã nhất trí cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND tỉnh miễn nhiệm và nghỉ công tác, nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu điều hành thảo luận tại hội nghị

 

Sau phần giới thiệu nhân sự, hội nghị tiến hành thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã làm rõ những mục tiêu phấn đấu nêu trong dự thảo Nghị quyết chuyên đề "Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận

 

Theo đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, những mục tiêu đề ra đều phù hợp thực tiễn Hải Dương và có tính khả thi cao. Nhiều nội dung trong dự thảo Nghị quyết đã được tỉnh tích cực triển khai và đang tiếp tục nâng cao. Hải Dương đang đứng thứ 19 toàn quốc về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; đứng thứ 18 về xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh ta đứng thứ 20 về chuyển đổi số là rất khả thi và tỉnh hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đứng thứ 15 cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Năng Hoàn, Tỉnh ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết hiện tỷ lệ nộp tờ khai điện tử, nộp thuế điện tử trong tỉnh đã đạt 100%, việc khai, nộp thuế không còn xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Đối với ngành thuế, việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã và đang tạo rất nhiều thuận lợi, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tình hình các khoản thu, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tăng nhanh. Việc liên thông, kiểm soát các khoản thu đang rất hiệu quả.

Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh kiến nghị tỉnh cần có những giải pháp hiệu quả, phù hợp với nguồn lực như lựa chọn đơn vị lưu trữ dữ liệu; đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông mở rộng băng thông, tăng tốc mạng internet tạo thuận lợi ứng dụng công nghệ thông tin ở các địa phương; quan tâm đầu tư, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị cần thực hiện chuyển đổi sổ từ cơ sở và theo đề xuất của từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp. Đối với mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, tỉnh cần chỉ đạo các ngành xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới. Giữa các sở, ngành, địa phương cần phải có sự phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công tác rà soát, xây dựng quy hoạch đồng bộ, bảo đảm chất lượng...


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tỉnh cần thành lập Ban Chỉ đạo có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm đồng bộ

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng chuyển đổi số cần thực hiện có tính kết nối, tương thích, liên thông giữa các ngành, địa phương. Tỉnh cần thành lập Ban Chỉ đạo có sự tham gia của các sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm đồng bộ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung cần sớm được triển khai thực hiện. Nâng cao hạ tầng đường truyền, trong đó lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực, có tính cạnh tranh. Lựa chọn các nhà cung cấp phần mềm có tính tương thích, cập nhật cao. Quan tâm nâng cấp, bảo trì thiết bị tại các sở, ngành, địa phương, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số.

Đồng chí Sái Thị Yến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kinh Môn cho rằng để chuyển đổi số thành công thì giải pháp quan trọng nhất là cần đổi mới, tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân. Cần tuyên truyền để người dân khai thác, ứng dụng tối đa công nghệ vào các dịch vụ thiết thực trong cuộc sống như hạn chế dùng tiền mặt trong thanh toán các dịch vụ. Cần bổ sung giải pháp phối hợp đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số cho công nhân, lao động tại các doanh nghiệp.

                                                                                    HOÀNG BIÊN -THÀNH CHUNG

Nguồn: https://www.baohaiduong.vn/chinh-tri/dong-chi-pham-xuan-thang-duoc-gioi-thieu-ung-cu-chu-tich-hdnd-tinh-voi-so-phieu-tuyet-doi-162394 
 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Hội đồng nhân dân thị xã khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) (16/03/2022)
- Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn khoá II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ tư  (21/12/2021)
- Xã Quang Thành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (18/06/2021)
- Ủy ban bầu cử thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.  (11/06/2021)
- [Infographics] 499 đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương (11/06/2021)
- Cấp phát 1.829 con dấu Ban Bầu cử các cấp(19/03/2021)
- Thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh(19/03/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Phần thứ bảy: Ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử(18/03/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Phần thứ sáu: Tuyên truyền, vận động bầu cử(18/03/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp: Phần thứ năm: Tổ chức Hiệp thương , giới thiệu người ứng cử(18/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kinh Môn
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04/12/2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 20/11/2022)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân ngày 14/11/2022
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công Thị xã Kinh Môn
Bộ Thủ tục Hành chính Thị xã
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 164
Hôm nay 464
Tháng này: 254,600
Tất cả: 4,196,163
THƯ VIỆN ẢNH