Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục - Đào tạo năm 2021; Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm tiếp tục tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế viên chức giáo viên, nhân viên kế toán được giao; chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bổ sung, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Giáo dục và Đào tạo của thị xã.

2. Yêu cầu

a) Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của từng cơ sở giáo dục công lập, để tuyển dụng những người bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm của giáo viên và nhân viên kế toán cần tuyển dụng;

b) Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo được triển khai thống nhất trong phạm vi toàn thị xã; phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định cơ sở.

II. NỘI DUNG

1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển của từng cơ sở giáo dục công lập.

2. Phạm vi tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức ở vị trí việc làm là giáo viên, nhân viên kế toán ở các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Đối với giáo viên Mầm non: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên;

- Đối với giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở có bằng Đại học sư phạm trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên;

- Đối với nhân viên Kế toán: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành, chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán; Tài chính; Tài chính - ngân hàng;

Đối với những người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên ngoại ngữ: cấp Tiểu học thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Cấp Trung học cơ sở thì phải có năng lực ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam đối với ngoại ngữ cần tuyển dụng.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên các trường Tiểu học, THCS mà không có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm, thì phải có bằng đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

4. Chỉ tiêu và cơ cấu thi tuyển

Tuyển dụng số giáo viên còn thiếu ở các môn học theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tuyển dụng nhân viên Kế toán còn thiếu trong chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thị xã giao năm 2021 cho các cơ sở giáo dục công lập.

5. Thẩm quyền tuyển dụng

Đối với giáo viên, nhân viên kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc UBND thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tuyển dụng sau khi được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt số lượng chỉ tiêu được tuyển dụng theo vị trí việc làm còn thiếu trong chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021.

6. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán được thực hiện theo hình thức xét tuyển, qua 2 vòng:

a) Vòng 1: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhân viên kế toán phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tổ chức hoặc có thể hợp đồng với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Đối với tuyển dụng giáo viên, kế toán các trường Mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở thuộc UBND thị xã thì UBND thị xã tổ chức thi viết:

+ Nội dung thi: kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi 180 phút. Thang điểm: 100 điểm.

7. Xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

8. Quy trình, thời gian tổ chức tuyển dụng

8.1. Xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng

Các trường căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 và số lượng viên chức hiện có để báo cáo chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên và nhân viên kế toán cần tuyển (đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã). Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/8/2021.

8.2. Thẩm định và phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển

a) Ủy ban nhân dân thị xã tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên kế toán năm 2021 của các trường theo đúng quy định và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2021.

- Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán;

- Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã;

- Các biểu mẫu xác định nhu cầu cần tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán đối với các trường.

b) Thông báo về chỉ tiêu, cơ cấu giáo viên và nhân viên kế toán cần tuyển dụng của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. Thời gian trước ngày 23/8/2021.

8.3. Thông báo tuyển dụng

UBND thị xã căn cứ vào chỉ tiêu nhân viên kế toán và cơ cấu giáo viên được phê duyệt và kế hoạch tuyển dụng của đơn vị, tổ chức thông báo trên Báo Hải Dương ít nhất một lần; đồng thời đăng tải trên trang điện tử của UBND thị xã; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các trường có chỉ tiêu tuyển dụng trong thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nội dung thông báo thực hiện theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian thông báo thống nhất trong toàn thị xã vào ngày 25/8/2021.

8.4. Phiếu đăng ký dự thi tuyển

a) Phiếu đăng ký dự thi tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự thi tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển vào trường các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường có chỉ tiêu tuyển dụng hoặc phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thị xã hoặc gửi theo đường bưu chính.

c) Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 23/9/2021.

d) Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định (trước ngày 25/8/2021). Phòng Nội vụ nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển do các trường, thuộc UBND thị xã nhận và nộp.

8.5. Thành lập Hội đồng xét tuyển

a) Chủ tịch UBND thị xã quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên, nhân viên kế toán (gọi chung là Hội đồng xét tuyển viên chức) cho từng đơn vị trường học trực thuộc:

- Thành phần Hội đồng xét tuyển viên chức của Ủy ban nhân dân thị xã có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

+ Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các trường có chỉ tiêu tuyển dụng;

+ Một y viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thị xã;

+ Các y viên khác là công chức phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

b) Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ;

c) Thời gian thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức trước ngày 24/9/2021.

8.6. Thành lập Ban giám sát

a) Chủ tịch UBND thị xã thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập, có từ 05 đến 07 người Trưởng ban là đại diện Lãnh đạo UBND thị xã, các thành viên là đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND của thị xã.

b) Thời gian thành lập Ban Giám sát: Thực hiện xong trước ngày 25/8/2021.

8.7. Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và các Ban giúp việc Hội đồng xét tuyển viên chức

Căn cứ nhiệm vụ, quyển hạn, Hội đồng xét tuyển viên chức thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh trong Phiếu đăng ký dự tuyển (trước ngày 26/9/2021) và quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng quy định tại Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ (Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách...).

9. Tổ chức xét tuyển

9.1. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1)

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn được dự vòng 2 để báo cáo Hội đồng xét tuyển viên chức. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/10/2021;

Hội đồng xét tuyển viên chức họp thống nhất danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển tham dự vòng 2.

9.2. Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) đối với người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên và kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND thị xã Cụ thể:

a) Hội đồng xét tuyển viên chức gửi thông báo cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm làm thủ tục thi; thu lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cho thí sinh đủ điều kiện dự thi. Thời gian gửi thông báo xong trước ngày 04/10/2021.

b) Tổ chức ôn tập: trước ngày 10/10/2021.

c) Hội đồng xét tuyển viên chức niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi. Thời gian vào ngày 15/10/2021.

d) Khai mạc kỳ thi: thực hiện theo Điều 14 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Thời gian thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn thị xã vào 14 giờ ngày 16/10/2021.

đ) Tổ chức họp Ban coi thi để thống nhất việc bố trí sắp xếp phòng thi, việc tổ chức thi tại vòng 1 thực hiện theo các Điều 15, Điều 16, Điều 17 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

e) Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành: thời gian vào sáng ngày 17/10/2021.

f) Chấm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Tổ chức chấm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành từ ngày 18/10/2021-23/10/2021; thông báo cho các thí sinh kết quả chấm thi xong trước ngày 25/10/2021, nhận đơn phúc khảo từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 8/11/2021; chấm phúc khảo xong từ ngày 9/11/2021 đến ngày 11/11/2021 và thông báo kết quả chấm phúc khảo trước ngày 12/11/2021.

9.3. Quyết định công nhận kết quả xét tuyển

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả xét tuyển; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển từ ngày 15/11/2021 đến trước ngày 20/11/2021.

9.4. Nhận hồ sơ của người trúng tuyển

Người trúng tuyển nộp hồ sơ trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ và kiểm tra hồ sơ của người trúng tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ra Quyết định tuyển dụng viên chức; các trường thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng theo quy định từ tháng 01 năm 2022.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Từ nguồn lệ phí do người đăng ký thi tuyển nộp theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và ngân sách nhà nước đảm bảo ( đối với Ủy ban nhân dân thị xã do ngân sách thị xã đảm bảo, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần).

2. Chế độ chi: Thực hiện theo chế độ tài chính quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ có trách nhiệm

- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định chỉ tiêu cần tuyển tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trong thị xã; Tham mưu với Ủy ban nhân dân thị xã thành lập Tổ tiếp nhận phiếu Đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển giáo viên nhân viên kế toán ở các trường có nhu cầu tuyển dụng, Ban giám sát kỳ xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng theo quy định;

- Công khai chỉ tiêu, cơ cấu, ngành nghề, điều kiện xét tuyển giáo viên, nhân viên kế toán ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 trên cổng thông tin của Ủy ban nhân dân thị xã; chịu trách nhiệm về chỉ tiêu biên chế cần xét tuyển;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, giúp Ủy ban nhân dân thị xã và Hội đồng xét tuyển triển khai, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra việc xét tuyển của các đơn vị;

- Lập dự trù kinh phí phục vụ kỳ xét tuyển;

- Thiết lập các loại văn bản, biên bản, danh sách người đủ điều kiện xét tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã... và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Thẩm định hồ sơ đối với người trúng tuyển, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quyết định tuyển dụng.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tuyên truyền, triển khai và hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này; chịu trách nhiệm về cơ cấu đội ngũ giáo viên tại các vị trí xét tuyển;

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức ôn tập (nếu có) cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, tổng hợp đề nghị giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các nội dung xét tuyển.

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Đài phát thanh thị xã: Căn cứ Kế hoạch xét tuyển đã được phê duyệt, thông báo công khai trên Đài phát thanh thị xã về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển, thời gian nhận phiếu đăng ký dự thi tuyển, thời gian tổ chức xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí và bố trí kinh phí thực hiện kỳ xét tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021theo quy định;

- Công an thị xã: Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ xét tuyển.

4. Hiệu trưởng các trường

- Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, số lượng giáo viên hiện có, đề án tinh giản biên chế xác định số lượng giáo viên còn thiếu để đăng ký chỉ tiêu xét tuyển báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ);

- Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự xét tuyển giáo viên để tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh; Không được yêu cầu thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ, giấy tờ và thu bất kỳ khoản kinh phí nào ngoài quy định; chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu nhận phiếu đăng ký dự xét tuyển, lệ phí xét tuyển của thí sinh theo đúng quy định;

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ) kết quả và những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; thông báo công khai những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển, những thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển;

- Thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với người được tuyển dụng, quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với những thí sinh trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét tuyển giáo viên và nhân viên kế toán đối với các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập năm 2021 trên địa bàn thị xã. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan và các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trong thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 Kế hoạch đính kèm: CCF08202021.pdf
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển (08/11/2023)
- Thông báo kết quả trúng tuyển (08/11/2023)
- Thông báo kết quả thi  (13/10/2023)
- Quyết định phê duyệt kết quả (13/10/2023)
- Thông báo tuyển dụng (21/09/2023)
- Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021(01/09/2021)
- Kế hoạch tổ chức thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(01/09/2021)
- Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(01/09/2021)
- Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020(07/07/2020)
- Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn năm 2020(26/06/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28/01/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 51
Hôm nay 50
Tháng này: 551,344
Tất cả: 6,062,611
THƯ VIỆN ẢNH