Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng
UBND tỉnh đã quyết định bãi bỏ 2 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
 

UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới ban hành là “Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương”; 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là “Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương”. Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính và phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương tại địa chỉ https:dichvucong.haiduong.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hải Dương tại địa chỉ https:soxaydung.haiduong.gov.vn/(mục công khai thủ tục hành chính) và niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem phụ lục danh sách thủ tục hành chính được công bố và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính./.

Nguyễn Kha

Dưới đây là danh sách dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương tại TT Phục vụ hành chính công

DANH SÁCH

TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TẠI TT PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

(Kèm theo công văn số /SCT-VP ngày tháng 7 năm 2023)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

1

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Toàn trình

2

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Toàn trình

3

Cấp Giấy xác nhận (GXN) đủ điều kiện (ĐĐK) làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Một phần

4

Cấp bổ sung, sửa đổi GXN ĐĐK làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Một phần

5

Cấp lại GXN ĐĐK làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Một phần

6

Cấp GXN ĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Một phần

7

Cấp sửa đổi, bổ sung GXN ĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Một phần

8

Cấp lại GXN ĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Một phần

9

Cấp Giấy chứng nhận (GCN) cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu

Một phần

10

Cấp bổ sung, sửa đổi GCN cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu

Một phần

11

Cấp lại GCN cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu

Một phần

12

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Toàn trình

13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Toàn trình

14

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Một phần

15

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Một phần

16

Cấpsửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Một phần

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

17

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Một phần

18

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Toàn trình

19

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Toàn trình

20

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Toàn trình

21

Cấp GCN đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Toàn trình

22

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Toàn trình

23

Cấp lại GCN ĐĐK đầu tư trồng cây thuốc lá

Toàn trình

24

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Toàn trình

25

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Một phần

26

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Một phần

II

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

 

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Một phần

2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Một phần

III

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Toàn trình

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Toàn trình

3

Thông báo hoạt động khuyến mại

Toàn trình

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Toàn trình

5

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Toàn trình

6

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Toàn trình

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

IV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Toàn trình

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Toàn trình

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Một phần

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Toàn trình

V

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

 

5

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Toàn trình

VI

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Toàn trình

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Toàn trình

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Toàn trình

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Toàn trình

5

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Một phần

6

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

Một phần

7

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

Một phần

8

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

Toàn trình

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

9

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Một phần

10

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Toàn trình

11

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Một phần

12

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Toàn trình

13

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

Một phần

14

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Toàn trình

15

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

Một phần

16

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

Một phần

17

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

Một phần

18

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Một phần

19

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Một phần

20

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Một phần

VII

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG

 

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một phần

VIII

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán

LPG

Một phần

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán

LNG

Một phần

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán

CNG

Một phần

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Một phần

5

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Một phần

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Một phần

7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Một phần

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Một phần

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Một phần

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Một phần

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Một phần

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Một phần

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Một phần

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Một phần

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Một phần

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Một phần

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Một phần

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Một phần

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Một phần

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Một phần

21

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Một phần

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Một phần

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Một phần

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Một phần

IX

LĨNH VỰC ĐIỆN

 

1

Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Toàn trình

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Toàn trình

3

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Toàn trình

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Toàn trình

5

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Toàn trình

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp

0,4kV tại địa phương

Toàn trình

7

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Toàn trình

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Toàn trình

9

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

Một phần

10

Cấp lại thẻ an toàn điện

Một phần

11

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

Một phần

X

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Một phần

2

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Một phần

XI

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY

DỰNG

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Toàn trình

XII

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT

THUỐC NỔ

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Toàn trình

2

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Toàn trình

3

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Một phần

4

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Toàn trình

5

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Một phần

6

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Một phần

7

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Một phần

XIII

LĨNH VỰC HÓA CHẤT

 

1

Cấp GCN ĐĐK sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Toàn trình

2

Cấp lại GCN ĐĐK sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Một phần

3

Cấp điều chỉnh GCN ĐĐK sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Một phần

4

Cấp GCN ĐĐK kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Một phần

5

Cấp lại GCN ĐĐK kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều

Một phần

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mức độ DVC

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 
 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

6

Cấp điều chỉnh GCN ĐĐK kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Một phần

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Một phần

XIV

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Một phần

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Một phần

XV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG

 

1

Thành lập cụm công nghiệp

Toàn trình

2

Mở rộng cụm công nghiệp

Một phần

3

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp

Toàn trình

XVI

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

1

Cấp GCN sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Toàn trình

2

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương

Một phần

XVII

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Một phần

Lưu ý:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương(13/07/2023)
- Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch (27/02/2023)
- Công khai danh mục Thủ tục hành chính thưch hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ(28/06/2022)
- Công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin(24/03/2022)
- Thông báo về việc công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã và UBND các xã, phường (23/03/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 50 (từ ngày 04 tháng 12 đến ngày 10/12/2023)
+ Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn tại buổi tiếp ngày 28/11/2023
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 49 (từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 03/12/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 48 (từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26/11/2023)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đòng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 47 (từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19/11/2023)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
Chuyên trang TTHC thị xã
Tra cứu kết quả giải quyết TTHC
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 97
Hôm nay 1,308
Tháng này: 355,823
Tất cả: 5,773,277
THƯ VIỆN ẢNH