Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập.

Trụ sở của Quỹ đặt tại Chi cục Kiểm lâm Hải Dương, khu dân cư Tân Lập, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương.

Việc thành lập Quỹ nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. ​​