Thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thị xã
Chủ tịch UBND thị xã vừa có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính thị xã gồm 16 thành viên.
 
 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh và thị xã.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố; cho ý kiến về dự thảo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của thị xã. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo triển khai, phối hợp giữa các phòng, cơ quan thị xã và UBND các xã, phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thị xã có liên quan đến công tác cải cách hành chính. Đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện nhằm góp phần nâng cao các Chỉ số của thị xã: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và các chỉ số khác liên quan đến Cải cách hành chính của thị xã. Tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND thị xã và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của thị xã. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

Quyền hạn: Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo để thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính. Mời Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị, địa phương và đại diện các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác có liên quan tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Ban Chỉ đạo. Yêu cầu các các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của UBND thị xã; Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Phòng Nội vụ thị xã là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, được sử dụng công chức của phòng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tham mưu thành lập Tổ giúp việc và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban xem xét, ban hành. Tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã kiện toàn các chức danh Ban Chỉ đạo khi có quy định mới hoặc khi thấy cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo hàng năm.

Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách thị xã cấp cho phòng Nội vụ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm 

Hằng Mạc

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Chính thức chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã Kinh Môn  (03/01/2024)
- Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND thị xã; thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã (26/12/2023)
- Điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2023 (26/12/2023)
- Niêm yết công khai và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin (25/12/2023)
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (06/12/2023)
- Sở Xây dựng Hải Dương áp dụng hiệu quả 3 giải pháp cải cách hành chính(29/11/2023)
- Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (29/11/2023)
- Phường An Lưu thực hiện công việc đột phá về cải cách hành chính Nhà nước(29/11/2023)
- Chuyển từ làm thay sang hướng dẫn(23/11/2023)
- Phường Hiến Thành làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính(22/11/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã tuần 09 (từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03/3/3024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 08 (từ ngày 19 tháng 02 đến ngày 25/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 06, 07 (từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 18/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ba nhân dân thị xã Tuần 05 (từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 04/02/2024)
+ Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tuần 04 (từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 28/01/2024)
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương
Bộ Thủ tục Hành chính cấp huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Thị xã
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH THỊ XÃ
- Quốc ca
THÔNG TIN CỦA TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Trả lời phản ánh, kiến nghị người dân
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 253
Hôm nay 1,554
Tháng này: 547,826
Tất cả: 6,059,093
THƯ VIỆN ẢNH